ΝΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός

Project

Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της ΝΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός

Περιγραφη

Γεωτεχνικές Υπηρεσίες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της κατασκευής των επιχωμάτων και των έργων της ΣΓΥΤ. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης των απαιτούμενων συνθηκών έδρασης επιχωμάτων και τεχνικών σε μαλακά εδάφη,  συμπεριφοράς των επιχωμάτων και αντιμετώπισης των διαβρωτικών φαινομένων των πρανών των επιχωμάτων, βελτιστοποίηση της θεμελίωσης της σύμμικτης σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ26, ενίσχυσης υποδομής της ΝΣΓΥΤ σε διάφορες θέσεις του έργου, ενίσχυση της ευστάθειας ορυγμάτων σε περιοχή εκδηλωμένων αστοχιών, μελέτες προσωρινών εκσκαφών και αντιστηρίξεων για την κατασκευή τεχνικών έργων και γεφυρών, πρόγραμμα ενόργανης παρακολούθησης και αξιολόγηση μετρήσεων

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Μάρτιος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΕ A.E.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ξ ΤΙΘΟΡΕΑ ΔΟΜΟΚΟΣ (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ)

EMPLOYER

J/V TITHOREA-DOMOKOS (AKTOR, J&P AVAX, TERNA)