Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στο Αχίλλειο

Project

Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης αστοχίας της Ε.Ο. Γαστουρίου – Αχίλλειου

Περιγραφη

Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην επαρχιακή Οδό Κέρκυρας – Αχίλλειου (αστοχία τοίχου αντιστήριξης της οδού και εδαφική ολίσθηση κατάντη αυτού). Η αστοχία έλαβε χώρα σε περιοχή που δομείται από μαργαϊκές αργίλους μέσης έως υψηλής πλαστικότητας, καλυπτόμενες επιφανειακά από μανδύα αποσάθρωσης και αποθέσεις λεπτόκοκκων πλευρικών κορημάτων. Εκτελέστηκαν ανάδρομες αναλύσεις για τον προσδιορισμό του μηχανικών χαρακτηριστικών των σχηματισμών και την εκτίμηση του μηχανισμού αστοχίας. Για την αποκατάσταση της αστοχίας προτείνεται  η κατασκευή δύο πασσαλοτοίχων καθώς και κατασκευή αντιβάρου περί τον πόδα του φυσικού πρανούς.

ημερομηνια

Αύγουστος - Δεκέμβριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Χρ. Σταυρογιάννη