Φραγμα Αγιόκαμπου

Project

Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη Θέση: Αγιόκαμπος “Λιβαδότοπος”, Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος και Σήραγγας Εκτροπής

Περιγραφη

Εκπόνηση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης, Μελέτης Ευστάθειας του Αναχώματος του Φράγματος μήκους ≈375m και μέγιστου ύψους ≈38m (ευστάθεια, καθιζήσεις & υπόγειες ροές) και Μελέτη Ευστάθειας των Πρανών Ορυγμάτων Εκσκαφής. Εκπόνηση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης και Μελέτης Εκσκαφής και Προσωρινής Υποστήριξης Υπογείου για την Σήραγγα (NATM) Εκτροπής μήκους 330m του Φράγματος Αγιόκαμπου

ημερομηνια

June - August 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1. «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε.» Λ. Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2. ΓΡ. &Μ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ.ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4. «ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» 5. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6. «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Γεωμηχανική ΑΤΕ