Αγωγός ομβρίων Καλαμάτας

Project

Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας – Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Αντιστήριξης

Περιγραφη

Επίβλεψη-προγραμματισμός Γεωτεχνικής Έρευνας, Εκπόνηση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης και Μελέτης Αντιστήριξης πρανών εκσκαφής με πασσαλοσανίδας.

ημερομηνια

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιφερειακή Διοίκηση Μεσσηνίας - Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αν.Τσάκωνας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Αν.Τσάκωνας