Φραγμα Νεστορίου

Project

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη διάρκεια κατακευής του έργου: “Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς”

Περιγραφη

Συνδυασμός χωμάτινου και λιθόρριπτου φράγματος, ύψους 72m και μήκους 270 μ περίπου (στέψη +868), με κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα. Κλίση του ανάντη πρανούς του Φράγματος 5 : 1 (o:κ) κάτω από το υψόμετρο +833 και 2,25 : 1 (o:κ) πάνω από το υψόμετρο αυτό, ενώ του κατάντη 2,75 : 1 (o:κ) κάτω από το υψόμετρο +833, και 2,25 : 1 (o:κ) πάνω από το υψόμετρο αυτό. O όγκος του φράγματος με τις βαθμίδες είναι 2.060.000 μ3. Ο ταμιευτήρας καταλαμβάνει έκταση 823 στρ. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης είναι 19,42 εκ μ3, με ωφέλιμο όγκο ύδατος 15,35 εκ μ3.
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο έλεγχος των μελετών εφαρμογής που υποβάλλει ο Ανάδοχος, η εγκαtτάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και η εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, ο προγραμματισμός και η επίβλεψη ερευνητικών εργασιών καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, η επίβλεψη των εκσκαφών και των εργασιών κατασκευής επιχώματος, θεμελίωσης και στεγάνωσης, ο έλεγχος καταλληλότητας και διαχείρισης υλικών και γενικώς η επίβλεψη και ο έλεγχος εκπλήρωσης των συμβατικών απαιτήσεων του έργου.

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Δεκέμβριος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ