ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ATENEIA ειδικεύεται στην εκπόνηση και στον συντονισμό Μελετών και Ερευνών και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σε πάσης φύσεως γεωτεχνικά έργα. Στελεχώνεται από μηχανικούς υψηλής κατάρτισης  και εμπειρίας στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εξειδικευμένων ιδιωτικών έργων, υπηρετώντας το Ελληνικό Δημόσιο, ελληνικές και αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρείες και σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις.

design
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Εκπόνηση, συντονισμός, έλεγχος γεωτεχνικών, γεωλογικών, γεωφυσικών μελετών
 • Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις γεφυρών, κτιριακών εγκαταστάσεων ενεργειακών έργων
 • Τοίχοι αντιστήριξης, βαθιές εκσκαφές
 • Σήραγγες
 • Φράγματα και υδραυλικά έργα
 • Λιμενικά έργα
 • Έργα οδοποιίας
 • Ορύγματα, επιχώματα, οπλισμένα και ειδικά επιχώματα
 • Βελτίωση και ενίσχυση του εδάφους
 • Σταθεροποίηση και αποκατάσταση κατολισθήσεων
 • Οδοστρώματα
tech
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • Υποστήριξη Αναδόχου κατασκευής – Φορέων Διαχείρισης και επίβλεψης, κατά την κατασκευή σημαντικών ή/και ειδικών έργων
 • Έλεγχος μελετών
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής
 • Έλεγχος ποιότητας κατασκευής
 • Παρακολούθηση συμπεριφοράς γεωτεχνικών έργων
 • Τεχνικοοικονομική βελτιστοποίηση.
site_investigation
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • Σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών
 • Οργάνωση και εκτέλεση γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών
 • Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης συμπεριφοράς γεωτεχνικών έργων
 • Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής
 • Σύνταξη και εκτέλεση προγράμματος γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών
 • Επίβλεψη εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου.
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.