Αυτοκινητόδρομος E80 – Σερβία

Project

Άξονας Χ, Αυτοκινητόδρομος E80, Niš – Σύνορα με Βουλγαρία» στα τμήματα: α) Crvena reka – Ciflik , β) Bancarevo – Crvena reka, γ) Ciflik – Pirot

Περιγραφη

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη κατασκευής του έργου. Το έργο ακόμη περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης-σταθεροποίησης πρανών ορυγμάτων, σχεδιασμού οπλισμένων επιχωμάτων, πασσαλοτοίχων, τοίχων από συρματοκιβώτια, τεχνικών Cut & Cover και Cover & Cut, θεμελιώσεις γεφυρών, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο και διερεύνηση λύσεων value engineering κατά Fidic

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Ιανουάριος 2016

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

KORRIDOR X, Σερβία

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

OGRANAK AKTOR A.T.E. Βελιγράδι

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ