Φράγμα Αποσελέμη και Σήραγγα Προσαγωγής

Project

Μελέτη Σήραγγας με TBM, Σήραγγα Προσαγωγής, Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου, Λεκάνη Υδροληψίας

Περιγραφη

Tο έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης, Μελέτη Εκσκαφής και Επένδυσης της κυκλικής σήραγγας με μηχάνημα Ολομέτωπης Κοπής (ΤΒΜ), Μελέτη Στομίων Εισόδου – Εξόδου , για την Σήραγγα Προσαγωγής μήκους ≈3425m. Eπίσης τη Γεωτεχνική Αξιολόγηση, τη Μελέτη Χωματουργικών της Λεκάνης Υδροληψίας (ευστάθεια ορυγμάτων-επιχωμάτων, καθιζήσεις, προστασία πρανών), τη Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης του Έργου Εισόδου στη λεκάνη υδροληψίας και τη Γεωτεχνική Μελέτη Εκσκαφών και Θεμελίωσης του Πύργου Υδροληψίας, για τις διάφορες φάσεις κατασεκυής του έργου

ημερομηνια

Οκτώβριος 2014 - Δεκέμβριος 2015

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Intrakat A.E.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σωτηρόπουλος κ Συν/τες ΑΤΕ